تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (JVLR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله