تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (JVLR) - فرایند پذیرش مقالات