تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (JVLR) - پیوندهای مفید