تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (JVLR) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است