تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (JVLR) - واژه نامه اختصاصی