تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (JVLR) - اهداف و چشم انداز