تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (JVLR) - مقالات آماده انتشار